Inne ogłoszenia

Dodano: 17.07.2014
A A A
Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.).

pobierz treść

dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.).

Ogłoszenie z dnia 9 lipca 2014 r. o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych.

Tytuł zadania:  Organizacja czasu wolnego oraz zaspakajanie potrzeb społecznych osób starszych, osamotnionych i niepełnosprawnych.

Nie wniesiono uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych.

Tytuł zadania:  Organizacja czasu wolnego oraz zaspakajanie potrzeb społecznych osób starszych, osamotnionych i niepełnosprawnych.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Jaśle złożył ofertę na realizację zadania publicznego  pn. Organizacja czasu wolnego oraz zaspakajanie potrzeb społecznych osób starszych, osamotnionych i niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszczono ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło, na stronie internetowej Gminy Jasło oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasło.
Termin opublikowania oferty : od  9 lipca 2014 r. do 16 lipca 2014 rok.

Brak uwag do w/w oferty.
Jasło, 2014-07-17
Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner