Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dodano: 06.10.2010
A A A
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od 01.10.2010 roku rozpoczyna realizację projektu w ramach Działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: „Od pomysłu do sukcesu”
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od 01.10.2010 roku rozpoczyna realizację projektu w ramach Działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: „Od pomysłu do sukcesu”

Beneficjentem ostatecznym może być osoba fizyczna spełniająca następujące kryteria:

 • posiada stały lub tymczasowy adres zameldowania na terenie województwa podkarpackiego

 • jest osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo - definicja w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z dnia 20 kwietnia 2004r.

 • zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego

 • nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu (podpisania deklaracji uczestnictwa),

 • dostarczy Dokumenty rekrutacyjne w terminie trwania rekrutacji,Priorytetowo będą traktowane osoby należące, do co najmniej jednej z poniższych grup docelowych:

 • osoby zamieszkałe w gminach wiejskich, miejsko – wiejskich i miastach do 25 tyś mieszkańców;

 • osoby długotrwale bezrobotne – pozostające w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat;

 • osoby do 25 roku życia;

 • osoby po 45 roku życia;

 • osoby o niskim poziomie wykształcenia (zasadnicze – zawodowe; ponadgimnazajalne; gimnazjalne i niższe);

 • osoby niepełnosprawne;

 • osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników;

Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest wypełnienie dokumentacji rekrutacyjnej. Dokumentacja rekrutacyjna będzie udostępniona na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem rekrutacji. Rekrutacja będzie prowadzona w jednej turze dla wszystkich 66 uczestników/uczestniczek. Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać w punktach rekrutacyjnych w Tarnobrzegu, Rzeszowie, Krośnie i Przemyślu.

Osoby zakwalifikowane do projektu uzyskają:

 • Bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze.
 • Jednorazową dotację inwestycyjną przyznawaną w wysokości do 40 000 PLN
 • Wsparcie pomostowe przyznawane do wysokości 1 200,00 PLN miesięcznie przez okres pierwszych 6 miesięcy.

Środki finansowe udzielone w postaci jednorazowej dotacji, wsparcia pomostowego i przedłużonego wsparcia pomostowego stanowią pomoc de minimis.

Biuro projektu mieści się w siedzibie TARR S.A w Tarnobrzegu przy ulicy M. Dąbrowskiej 15, pok. 210, Tel. 15-8235529 lub 15-8226187.

Do czasu uruchomienia strony internetowej projektu „Od pomysłu do sukcesu”, wszelkie informacje będą zamieszczane na stronie internetowej TARR S.A, www.tarr.plCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner