Ogłoszenie o przetargu

Dodano: 14.06.2012
A A A
Wójt Gminy Jasło ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 1122/1 o pow. 0,0373 ha, położonej we wsi Warzyce.
GPI.2012-33/2010                                                              Jasło, 2012.06.12
                                       
                                         OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r.Nr 102,poz.651 /§ 3 ust.1, § 4, § 6 ust.1  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.Nr 207, poz.2108 / i Uchwały Nr XX/122 /2011 Rady Gminy Jasło z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż nieruchomości we wsi Warzyce stanowiącej własność Gminy Jasło.

Wójt Gminy w Jaśle
o g ł a s z a  I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż


nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 1122/1 o pow. 0,0373 ha, położonej we wsi Warzyce.
W Sądzie Rejonowym w Jaśle dla tej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer KS1J/00048119/7.
Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.
Planu nie ma. Zgodnie z drugą zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jasło  uchwaloną przez Radę Gminy Jasło Uchwałą Nr XV/86/2011 z dnia 30 września 2011 r. działka leży w terenie oznaczonym symbolem MN jako obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej   z dopuszczeniem usług towarzyszących.
 
Cena wywoławcza nieruchomości  5 700, 00 zł /nie zawiera podatku VAT/
VAT w wysokości 23%  naliczony zostanie od najwyższej ceny uzyskanej w wyniku przetargu.


Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 19  lipca 2012r. /czwartek/ o godz. 9.00  w siedzibie Urzędu Gminy w Jaśle ul Słowackiego 4 pokój 216.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w kwocie  600,00  zł.
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy w Jaśle w ING Bank Śląski Oddział Jasło, nr konta 59 1050 1458 1000 0022 7740 8312 w takim terminie by wpłynęło na konto lub zostało wpłacone do kasy Urzędu najpóźniej w dniu  13 lipca 2012 r.
Wadium, o którym mowa wyżej należy wnieść w formie pieniężnej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym,że minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  w wyznaczonym terminie w kancelarii notarialnej Wójt Gminy w Jaśle może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywcy nieruchomości wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie ono zwrócone. Wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, a informacja o odwołaniu przetargu i przyczynach odwołania zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Jasło, pok.209 w godzinach 8.00  do 14.00, tel. ( 013) 446 –38-30.
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu, w danej miejscowości i na stronie internetowej urzędu  w dniach od 14 czerwca 2012 r. do dnia 19 lipca 2012r.


Wójt Gminy Jasło
Stanisław Pankiewicz

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner