Ogłoszenie o przetargu

Dodano: 07.09.2012
A A A
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości we wsi Trzcinica

GPI-
6840.20/2011                                                                                                                 Jasło, 2012.09.03
                                      
                                         OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r.Nr 102,poz.651 /§ 3ust.1, § 4, § 6 ust.1  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.Nr 207, poz.2108 / i Uchwały Nr XL/295/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż  nieruchomości we wsi  Trzcinica stanowiącej własność Gminy Jasło.

Wójt Gminy w Jaśle
o g ł a s z a   I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej  stanowiącej własność Gminy Jasło  oznaczonej  w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 518  o pow. 0,0440 ha , położonej we wsi Trzcinica.
W Sądzie Rejonowym w Jaśle dla tej nieruchomości prowadzona jest  księga wieczysta numer 48468.
Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.
Planu  nie ma. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasło uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Jasło Nr XXXII/247/2001
 wraz z  pierwszą zmianą studium  Uchwała  Nr XXXVII/228/2005 oraz drugą zmianą studium uchwaloną przez Radę  Gminy Uchwałą Nr  XV/86/2011 z dnia 30 września 2011 r.  działka nr ewid. 518 położona w Trzcinicy leży  w terenie oznaczonym symbolem MN jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem usług towarzyszących.
 
Cena wywoławcza nieruchomości   5. 780, 00 zł    / nie zawiera podatku VAT /
VAT w wysokości  23%  naliczony zostanie od najwyższej ceny uzyskanej w wyniku przetargu

Przetarg na sprzedaż nieruchomości  odbędzie się w dniu  12 października 2012r. / piątek / o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Jaśle  ul Słowackiego 4  pokój  216.
Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wniesienie wadium w gotówce w kwocie  600,00 zł.
Wadium  należy wpłacić w kasie  Urzędu lub na konto  Urzędu Gminy w Jaśle w ING Bank Śląski Oddział Jasło, nr konta 59 1050 1458 1000 0022 7740 8312 w takim terminie by wpłynęło na konto lub zostało wpłacone do kasy Urzędu najpóźniej w dniu  8 października 2012 r.
Wadium, o którym mowa  wyżej należy wnieść w formie pieniężnej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym,że minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  w wyznaczonym terminie w kancelarii notarialnej Wójt Gminy w Jaśle może odstąpić  od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywcy nieruchomości wadium  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie ono zwrócone. Wszelkie opłaty notarialne  i sądowe ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, a informacja o odwołaniu przetargu i przyczynach odwołania  zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Jasło,
pok.209  w godzinach 8 00  do 14.00, tel. (013) 446–38-30
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu, w danej miejscowości i na stronie internetowej urzędu w dniach od  7 września 2012 r. do dnia 12 października 2012r.Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności