OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dodano: 06.12.2010
A A A
Wójt Gminy w Jaśle ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem dróżnika stanowiącej własność Gminy Jasło położonej we wsi Trzcinica.
GPI-2012-34/09/2010                                                        Jasło, 2010-12-01
                                       
                                         OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r.Nr 102,poz.651 /§ 3ust.1, § 4, § 6 ust.1  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.Nr 207, poz.2108 / i Uchwały Nr LIX/408 /2010 Rady Gminy Jasło z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż  nieruchomości we wsi  Trzcinica stanowiącej własność Gminy Jasło.

Wójt Gminy w Jaśle
o g ł a s z a   I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości zabudowanej budynkiem dróżnika stanowiącej własność Gminy Jasło  oznaczonej  w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 1568/4  o pow. 0,1761ha , położonej we wsi Trzcinica.

W Sądzie Rejonowym w Jaśle dla tej nieruchomości prowadzona jest  księga wieczysta numer 43091.
Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.
Planu  nie ma. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasło uchwalonego Uchwałą  Nr XXXII/247/2001 Rady Gminy w Jaśle z dnia 11 grudnia 2001 r. oraz zgodnie z pierwszą zmianą Studium uchwaloną Uchwałą Rady  Gminy Jasło  Nr XXXII/228/2005 z dnia 30.12.2005 działka  leży jest w terenie nieczynnej / do likwidacji/ linii kolejowej.
 
Cena wywoławcza nieruchomości   33. 105, 00 zł    /nie zawiera podatku VAT/ VAT w wysokości  22%  naliczony zostanie od najwyższej ceny uzyskanej w wyniku przetargu

Przetarg na sprzedaż nieruchomości  odbędzie się w dniu  14 stycznia 2011r. / piątek / o godz. 10 00  w siedzibie Urzędu Gminy w Jaśle  ul Słowackiego 4  pokój  216.
Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wniesienie wadium w gotówce w kwocie  4.500,00  zł.
Wadium  należy wpłacić w kasie  Urzędu lub na konto  Urzędu Gminy w Jaśle w ING
Bank Śląski Oddział Jasło, nr konta 59 1050 1458 1000 0022 7740 8312 w takim terminie by wpłynęło na konto lub zostało wpłacone do kasy Urzędu najpóźniej w dniu  10 stycznia 2011 r.
Wadium, o którym mowa  wyżej należy wnieść w formie pieniężnej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym,że minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  w wyznaczonym terminie w kancelarii notarialnej Wójt Gminy w Jaśle może odstąpić  od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywcy nieruchomości wadium  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie ono zwrócone. Wszelkie opłaty notarialne  i sądowe ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, a informacja o odwołaniu przetargu i przyczynach odwołania  zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Jasło, pok. 209  w godzinach 8.00  do 14.00, tel. 13 4463830

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu, w danej miejscowości i na stronie internetowej urzędu w dniach od  6 grudnia 2010 r. do dnia   14 stycznia 2011r.Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności