Ogłoszenie o przetargu

Dodano: 07.02.2017
A A A
Wójt Gminy Jasło ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło, położonej we wsi Niepla.


pobierz treść


GPI.6840.9.2015                                                                                                Jasło, dnia 2 luty 2017 r.
                                       
                                         OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz. U. z 2015 r., poz.1774  ze zm.) § 3ust.1, § 4, § 6 ust.1  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz.1490  / i Uchwały Nr XXXII/ 205/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 15 września  2016 r. w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż  nieruchomości we wsi  Niepla stanowiącej własność Gminy Jasło.

Wójt Gminy Jasło
o g ł a s z a   I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej   stanowiącej własność Gminy Jasło  oznaczonej  w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 1394  o pow. 0,2199 ha, położonej we wsi Niepla.
W Sądzie Rejonowym w Jaśle dla tej nieruchomości prowadzona jest  księga wieczysta numer KS1J 00034531/0.
Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.
Planu  nie ma. Zgodnie ze studium działka leży  w terenie  oznaczona symbolem R jako teren
produkcji rolnej
Cena wywoławcza nieruchomości   3 200, 00 zł    / nie zawiera podatku VAT /

Przetarg na sprzedaż nieruchomości  odbędzie się w dniu 10 marca  2017 r.
 o godz. 900   w siedzibie Urzędu Gminy w Jaśle  ul. Słowackiego 4, pokój  216.

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wniesienie wadium w gotówce w kwocie 320,00   zł.

Wadium  należy wpłacić w kasie  Urzędu lub na konto  Urzędu Gminy w Jaśle w ING
Bank Śląski Oddział Jasło, nr konta 59 1050 1458 1000 0022 7740 8312 w takim terminie by wpłynęło na konto lub zostało wpłacone do kasy Urzędu najpóźniej w dniu   6 marca 2017 r.
Wadium, o którym mowa  wyżej należy wnieść w formie pieniężnej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.
Termin zagospodarowania nieruchomości jest 1 miesiąc od daty nabycia nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  w wyznaczonym terminie w kancelarii notarialnej Wójt Gminy w Jaśle może odstąpić  od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywcy nieruchomości wadium  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie ono zwrócone . Wszelkie opłaty notarialne  i sądowe ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, a informacja o odwołaniu przetargu i przyczynach odwołania  zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Jasło,
pok.209  w godzinach 800  do 1400 , tel. ( 013) 4436646
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu, w danej miejscowości , na stronie internetowej urzędu  i w Biuletynie Informacji Publicznej w dniach od  8 lutego  br. do dnia 10 marca 2017 r.


 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności