Zasiłek pielęgnacyjny

Dodano: 29.05.2015
A A A
 
Przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.


Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
• niepełnosprawnemu dziecku;
• osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem znacznym stopniu niepełnosprawności;
• osobie, która ukończyła 75 lat;
• osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
• osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
• osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
• zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli członkom rodziny przysługują, za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba,że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronnej umowie o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego do którego należy dołączyć:
• orzeczenie o niepełnosprawności;
• orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności;
• orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
• uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny;
• kopia aktu urodzenia dziecka – oryginał do wglądu (jeżeli wniosek składa rodzic w imieniu nieletniego dziecka);
• inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa zasiłku pielęgnacyjnego
 
Druki:

 
  • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

 

 

  • Oświadczenie o numerze konta

 

 

  • Oświadczenie

 

 

 

 

 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności