Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Dodano: 17.06.2015
A A A
 
Przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Może zostać przyznana matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Wniosek o jego wypłatę składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieka faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Warunkiem przyznania świadczenia jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego w kwocie 1922,00 zł. na osobę. Podstawą do obliczenia kryterium dochodowego są na chwilę obecną dochody za 2013r.
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wszyscy wnioskodawcy:
• Wypełniony wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi.
• Zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu - wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka.
• Akt urodzenia dziecka
• Uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość obojga rodziców,
• Dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka, datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną (np. kopia postanowienia sądowego - oryginał do wglądu lub zaświadczenie) - dot. wyłącznie dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawną.
• Oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
• Oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
• Jeżeli wnioskodawca ma zasądzone alimenty na rzecz dziecka, należy dostarczyć odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem.
• Zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (jeżeli postępowanie egzekucyjne było prowadzone a otrzymana kwota alimentów jest niższa niż ta wynikająca z wyroku).
 
 
UWAGA !!!
WNIOSKODAWCY, KTÓRZY OBJĘLI DZIECKO OPIEKĄ PRAWNĄ
OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU SKŁADAJĄC WNIOSEK DOKUMENTUJĄ
JEDYNIE DOCHÓD DZIECKA
Druki:
 
 
 
  • Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy


    
  • Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy


    
  • Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy


    
  • Oświadczenie


    
  • Oświadczenie o numerze konta


    
  • Oświadczenie


    
  • Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka    
  • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka


    
  • Zaświadczenie z zakładu pracy

    

 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner