Fundusz alimentacyjny

Dodano: 17.06.2015
A A A

Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
1.    Obywatelom polskim
2.    Cudzoziemcom:
a)  (uchylona)
b)  jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.)
d)  przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:
1. Do ukończenia 18 roku życia albo,
2. Do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej,
3. Bezterminowo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeśli osoba uprawniona:
1. Została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
2.  (utracił moc);
3.  Zawarła związek małżeński.
 
Podstawa prawna


USTAWA z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity  Dz. U. z 2012r. poz. 1228 z późn. zm).
ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010r.w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2010r., Nr 123, poz. 836 ze zm.).


 
Kryteria i warunki udzielania pomocy

Warunkiem przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest BEZSKUTECZNOŚĆ EGZEKUCJI. Oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alementacyjnych wobec osoby uprawnionej; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
•    braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
•    braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;
Osoby ubiegające się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego muszą spełniać kryterium dochodowe - miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 725,00 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł.
W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona może złożyć do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów. 
Tryb załatwienia sprawy

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

WNIOSKI o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło w pokoju nr 301

•    poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:30 do 15:30
•    środa od 7:30 do 17:00
•    piątek od 7:30 do 14:00


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października, natomiast w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.


 
Wymagane dokumenty

1. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
•  brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia;
• brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnka alimentacyjnego za granicą.
2.  Zaświadczenie od komornika stwierdzające wysokość wyegzekwowanych alimentów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
3.  Prawomocna kopia orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
4. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy np. wielkość gospodarstwa rolnego, wysokość otrzymanych stypendiów.
5. Kserokopia dokumentu tożsamości wnioskodawcy (dowód osobisty, paszport- oryginały do wglądu)
6.  Zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
7.  Dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej (skrócony odpis aktu urodzenia),
8.  Orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
9.  Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.


 
Druki:
 
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego


   
 • Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy   
 • Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy


   
 • Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy


   
 • Oświadczenie


   
 • Oświadczenie


   
 • Zaświadczenie z zakładu pracy


   

  


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności