Wysoki kontrast

Szanowni Państwo,
Urząd Gminy Jasło realizując zadania przetwarza Państwa dane osobowe. Na każdym etapie przetwarzania, przykładamy szczególną staranność aby Państwa dane były bezpieczne, czyli nie zostały zniszczone lub sfałszowane oraz nie zostały ujawnione osobom nieuprawnionym.

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?
Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność, np. zbieranie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, usuwanie lub niszczenie danych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:    
Wójt Gminy Jasło       
ul. Słowackiego 4        
38-200 Jasło

2. W Urzędzie Gminy Jasło został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@urzad.gminajaslo.pl

3.  Cele przetwarzania  Państwa danych osobowych
Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne podstawy prawne przetwarzania.
a) w większości przypadków przetwarzamy dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c  RODO) „obowiązek prawny” lub
b) realizacji zawartych umów (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b  RODO)  „wykonanie umowy”  lub
c) na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. a  RODO)  „zgoda”.

4.  W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, podanie danych osobowych jest:
a) wymogiem ustawowym,
b)warunkiem zawarcia umowy lub rozpatrzenia wniosku. Skutkiem braku podania tych danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem / żądaniem,
c) dobrowolnym, konkretnym, świadomym, jednoznacznym okazaniem woli w przypadku udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Przekazywanie/powierzanie do przetwarzania oraz odbiorcy Państwa danych osobowych
a) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 lit. a Państwa dane osobowe będą przekazywane do podmiotów wykonujących zadania publiczne, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
b) Państwa dane osobowe mogą być również powierzane do przetwarzania odbiorcom, którzy na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Kołaczyce będą przetwarzać te dane wyłącznie w celu realizacji tych umów.
c) Dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody mogą być przekazywane lub powierzane do przetwarzania „stronom trzecim” wyłącznie w przypadku gdy wyrazili Państwo na to zgodę.

 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a) Prawo dostępu do treści danych,
b) Prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
c) Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane
- dane osobowe są przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane
- cofnie Pani/Pan zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania tych danych
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania
- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
e) Prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
f) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
g) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa  danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu

9. Państwa dane osobowe bez Państwa wyraźnej zgody  nie będą przekazywane przez Administratora odbiorcom w państwach trzecich

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt:
- listowny na adres:           
  Urząd Gminy Jasło  
  ul. Słowackiego 4        
  38-200 Jasło
- telefoniczny: (013) 443-66-69
- e-mailowo: iod@urzad.gminajaslo.plKLAUZULE INFORMACYJNE WEDŁUG REJESTRU CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA:
 1. Osoby skazane przez Sąd Rejonowy w Jaśle wykonujące  prace społecznie użyteczne w ramach zarządzonej kary - pobierz treść
 2. Osoby skazane wyrokiem, zatrudnione przez Urząd Gminy Jasło - pobierz treść
 3. Osoby, na które ma wpływ planowane przedsięwzięcie - decyzje środowiskowe - pobierz treść
 4. Osoby składające wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej - pobierz treść
 5. Osoby składające zawiadomienie o niezgodnym z przepisami pozbywaniem się odpadów komunalnych - pobierz treść
 6. Osoby składające wniosek o odbiór wyrobów zawierających azbest. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jasło - pobierz treść
 7. Osoby składające wniosek o udzielenie pomocy finansowej  w ramach zwalczania skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie - pobierz treść
 8. Osoby składające deklaracje z tytułu odpadów komunalnych /do deklaracji/ - pobierz treść
 9. Osoby zgłaszające zdarzenie, właściciele zwierząt traktujący zwierzęta niezgodnie z prawem /do zgłoszenia/ - pobierz treść
 10. Osoby zalegające z odpłatnością za odbiór odpadów komunalnych /do czynności egzekucyjnych/ - pobierz treść
 11. Właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków - pobierz treść
 12. Właściciele zbiorników bezodpływowych - pobierz treść
 13. Właściciele Instalacji i urządzeń wymagających zgłoszenia /do zgłoszenia/ - pobierz treść
 14. Osoby zobligowane do wykonania przyłączy kanalizacyjnych lub wyposażenia nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe /do nakazu/ - pobierz treść
 15. Klauzula organizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych - pobierz treść
 16. Osoby zobligowane do terminowego opróżniania zbiorników bezodpływowych /do postępowania/ - pobierz treść
 17. Osoby objęte egzekucją w postępowaniach ściekowych /do postępowania/ - pobierz treść
 18. Osoby wobec których prowadzone jest postępowanie w sprawie uregulowania stosunków wodnych na gruncie /do postępowania/ - pobierz treść
 19. Osoby ubiegające się o zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów /do wniosku/ - pobierz treść
 20. Osoby wobec których prowadzone jest postępowanie administracyjne za niszczenie przyrody - pobierz treść
 21. Osoby obsługiwane w sprawach opłaty za miejsce na cmentarzu.  opłaty za utrzymanie miejsca na cmentarzu - pobierz treść
 22. Uczestnicy konkursów w ramach edukacji ekologicznej /do regulaminu/ - pobierz treść
 23. Osoby ubiegające się przydział lokalu komunalnego i korzystających z niego /do wniosku/ - pobierz treść
 24. Osoby ubiegające się o wpisanie lub aktualizację danych  przedsiębiorcy w CEIDG /do wniosku/ - pobierz treść
 25. Osoby ubiegające się o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych /do wniosku/ - pobierz treść
 26. Uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne - pobierz treść
 27. Osoby składające petycję - pobierz treść
 28. Osoby, które wystąpiły z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej - pobierz treść
 29. Kandydaci na ławników - pobierz treść
 30. Osoby wnioskujące o  wydanie zaświadczenia dotyczącego pobytu i pracy w gospodarstwie rolnym /do wniosku/ - pobierz treść
 31. Osoby zgłaszające prowadzenie usług hotelarskich /do zgłoszenia/ - pobierz treść
 32. Osoby wnioskujące o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika /do wniosku/ - pobierz treść
 33. Osoby ubiegające się o przyznawanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - /do wniosku/ - pobierz treść
 34. Osoby wnioskujące i uczniowie objęci usługą przewożenia uczniów niepełnosprawnych /do wniosku/ - pobierz treść
 35. Osoby wnioskujące o  zwrot kosztów dojazdu dzieci do przedszkola /do wniosku/ - pobierz treść
 36. Rodzice i młodzież zamieszkała na terenie Gminy Jasło objęci kontrolą spełniania obowiązku nauki - pobierz treść
 37. Osoby objęte postępowaniem w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego /do wniosku/ - pobierz treść
 38. Nauczyciele i pracownicy zatrudnieni w placówkach oświatowych na terenie gminy Jasło - Arkusze organizacyjne szkół - pobierz treść
 39. Osoby ubiegające się o zwrot podatku akcyzowego /do wniosku/ - pobierz treść
 40. Osoby objęte podatkami i opłatami lokalnymi - pobierz treść
 41. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę - pobierz treść
 42. Radni gminy - pobierz treść
 43. Sołtysi gminy - pobierz treść
 44. Osoby ubiegające się o Umorzenie podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy dla gminy Jasło /do wniosku/ - pobierz treść
 45. Kontrahenci umów cywilno-prawnych /do umowy/ - pobierz treść
 46. Osoby nabywające drewno od gminy Jasło - Sprzedaż drewna /do umowy/ - pobierz treść
 47. Osoby ubiegające się o wydawanie decyzji o warunkach zabudowy /do wniosku/ - pobierz treść
 48. Wydanie zaświadczenia lub informacji o przeznaczeniu terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub studium - pobierz treść
 49. Osoby wnioskujące o zmianę przeznaczenia gruntów w studium lub planach zagospodarowani przestrzennego - pobierz treść
 50. Odbiorcy korespondencji wysyłanej z urzędu gminy Jasło - pobierz treść
 51. Właściciele nieruchomości wnioskujący o nadanie numerów porządkowych budynków /do wniosku/ - pobierz treść
 52. Osoby ubiegające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego /do wniosku/ - pobierz treść
 53. Osoby ubiegające się o przyznawanie dodatku energetycznego /do wniosku/ - pobierz treść
 54. Osoby wnioskujące, zawierające umowy dzierżawy na grunty gminne /do wniosku/ - pobierz treść
 55. Osoby fizyczne wnioskujące, zawierające umowy kupna sprzedaży nieruchomości gminnych /do wniosku/ - pobierz treść
 56. Osoby od których nabywana jest nieruchomość na rzecz Gminy Jasło - Nabywanie nieruchomości z mocy prawa - pobierz treść
 57. Osoby fizyczne będące we współwłasności nieruchomości gminy - Komunalizacja - pobierz treść
 58. Osoby fizyczne i ich pełnomocnicy od, których nabywane są nieruchomości - Nabywanie nieruchomości od osób fizycznych /do wniosku/ - pobierz treść
 59. Osoby wnoszące roszczenie w sprawie zmiany wartości nieruchomości gminy Jasło /do wniosku/ - pobierz treść
 60. Osoby, którym zostały przekazane nieruchomości Gminy Jasło  w wieczyste użytkowanie /do wniosku/ - pobierz treść
 61. Właściciele nieruchomości, którym zostało wypłacone odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne /do wniosku - pobierz treść
 62. Osoby wnioskujące o zajęcie pasa drogowego /do wniosku/ - pobierz treść
 63. Osoby wnioskujące o lokalizację zjazdu z drogi publicznej lub wewnętrznej - pobierz treść
 64. Osoby składające wnioski do urzędu gminy Jasło dotyczące gospodarki przestrzennej i infrastruktury - pobierz treść
 65. Osoby wnioskujące o zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego /do wniosku/ - pobierz treść
 66. Osoby z którymi podpisane są umowy na wykonanie usługi budowlanej - pobierz treść
 67. Członkowie spółek wodnych oraz mieszkańcy, którzy zostali objęci ich wsparciem - pobierz treść
 68. Osoby fizyczne, które wnioskują o podłączenie kanalizacji do sieci gminnej /do wniosku/ - pobierz treść
 69. Ewidencja ludności - pobierz treść
 70. Dowody osobiste - pobierz treść
 71. Rejestr wyborców - pobierz treść
 72. Cudzoziemcy, którzy zameldowali się na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Brzyska - pobierz treść
 73. Osoby wpisane do Księgi Stanu cywilnego w Gminie Jasło - Urząd Stanu Cywilnego - pobierz treść
 74. Osoby składające oświadczenia majątkowe - pobierz treść
 75. Właściciele gospodarstw agroturystycznych - pobierz treść
 76. Osoby w stosunku do których prowadzona jest egzekucja należności cywilno-prawnych pobierz treść
 77. Osoby objęte zarządzaniem kryzysowym - pobierz treść
 78. Członkowie Ochotniczych straży pożarnych - pobierz treść
 79. Osoby utrzymujące w stanie gotowości bojowej samochody pożarnicze i sprzęt przeciwpożarowy - pobierz treść
 80. Kurierzy (osoby dostarczające karty powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych) - pobierz treść
 81. Osoby zobowiązane do świadczeń osobistych i rzeczowych - pobierz treść
 82. Osoby zgłaszające skargę lub wniosek do urzędu Gminy Jasło - pobierz treść
 83. Spadkodawcy, spadkobiercy, świadkowie - testamenty z oświadczenia ostatnie woli spadkodawcy - pobierz treść
 84. Uczniowie, nauczyciele objęci Systemem Informacji Oświatowej - pobierz treść 
 85. Osoby będące stronami postępowania przed sądem administracyjnym - pobierz treść
 86. Osoby będące stronami postępowania przed sądem powszechnym i sądem najwyższym - pobierz treść


Pobierz wszystko

 

Używamy Cookies - Więcej

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami. Zapisz się na newsletter!