Wysoki kontrast

Informacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle
 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA SCHRONIENIA OSOBOM BEZDOMNYM.
 
Znak sprawy; GOPS.4322/1/2020                                                                                                                                                                Jasło, dnia 15.12.2020  r.       

I. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle;, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło ; 
tel. 17 443 66 43; e-mail gops.jaslo@onet.pl 

Zaprasza do złożenia oferty w następującym przedmiocie i zakresie zamówienia:

Świadczenie usług schronienia dla 2 osób ( 1 kobieta, 1 mężczyzna) z terenu Gminy Jasło w postaci:
 • Schroniska dla bezdomnych. 
 • noclegowni,
 • ogrzewalni.

II. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Podmiot składający propozycję zobowiązany jest do zapewnienia osobom bezdomnym standardu podstawowych usług okresowego schronienia, całodziennego wyżywienia, umożliwienia, wykonywania  czynności higienicznych, prania odzieży, podstawowych środków czystości higieny osobistej, w miarę możliwości odzieży i obuwia stosownie do pory roku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, pomoc w terapii uzależnień, pomoc w uregulowaniu sytuacji prawnej, pomoc w przezwyciężaniu kryzysu będącego źródłem bezdomności, pomoc w poszukiwaniu pracy i samodzielnego mieszkania.
 2. Podmiot składający propozycję zobowiązany jest do prowadzenia, w okresie epidemii,  izolatorium dla osób kierowanych do schroniska z pobytu w przestrzeni publicznej.
 3. Dopuszcza się częściową realizację zamówienia.


III. Wymagany termin realizacji zamówienia:

   Od 1 stycznia 2021. do 31 grudnia 2021r

IV. Wykonawca związany jest ofertą 10 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. Opis wymagań stawianych wykonawcom: 
 1. Wykonawcą może być podmiot, którego cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez Wojewodę,
 2. Wykonawca spełnia warunki lokalowe, które odpowiadają standardom sanitarno-epidemiologicznym i przeciwpożarowym. Kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla bezdomnych muszą być zgodne z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 poz. 896).
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli pod względem zgodności usługi z ofertą. Utrudnienie, uniemożliwienie kontroli, bądź negatywny wynik kontroli będzie podstawą do wypowiedzenia umowy.

Podmioty nie spełniające ww. wymagań nie będą brane pod uwagę przy wyborze wykonawcy.

VI. Dokumenty jakie wykonawca powinien dołączyć do oferty: 

Wymagana dokumentacja (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)
 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w V pkt. 1 i 2.
 2. Odpis aktualny z KRS lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu. 
 3. Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej,
 4. Inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu - dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego. 

VII. Informacja o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczenia i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy  mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.

VIII. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumienia z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczenia dokumentów.

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcą z ramienia Zamawiającego jest Ewa Majewska tel. 13 44 66 43, email; gops.jaslo@onet.pl

IX. Miejsce i termin składania ofert. 
 1. Propozycje cenową należy złożyć na załączonym formularzu i wraz z wymaganymi dokumentami;
  1. W siedzibie Zamawiającego GOPS Jasło,  ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło,
  2. Przesłać na adres Ośrodka,
  3. Drogą elektroniczną na adres e-mail; gops.jaslo@onet.pl
 2. Termin składania oferty cenowej ustalony zostaje do dnia 28.12.2020 r. do godz. 15.30.

X. Opis sposobu obliczania ceny:
 1. Na załączonym formularzu należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie zamówienia oraz podać stawkę i wysokość podatku VAT,
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich, cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający kierował się będzie przy wyborze oferty. 

Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez  niego  wymogom i o najniższej cenie. W przypadku dwóch ofert o jednakowej cenie zostanie wybrana oferta, która umożliwi schronienie w najbliższej odległości od gminy Jasło.

XI. Inne informacje.

Odpłatność za usługę regulowana będzie przelewem bankowym na konto Zleceniodawcy w oparciu o faktury, rachunki bądź noty księgowe wystawiane i doręczone przez Zleceniobiorcę do 15-go każdego kolejnego miesiąca.

XII. Dodatkowe informacje.
 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o wykonanie zamówienia.
 2. Zamawiający zleci wykonanie zamówienia- zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert lub przeprowadzi ponowne postępowanie, 
 4. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej w przepisach ustawy- Prawo zamówień publicznych.
 5. Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy  ustawy – Prawo zamówień publicznych także art 66 Kodeksu Cywilnego.


                             Kierownik 
                            Gminnego Ośrodka Pomocy 
                            Społecznej w Jaśle
                            Ewa Majewska

Do pobrania:
 • Zał. nr 1 - formularz cenowo ofertowy: pobierz
 • Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu: pobierz