Wysoki kontrast

Zawiadamiam, że w dniu 15 stycznia 2021 r. (piątek) o godz. 13.00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło w świetlicy Urzędu Gminy ul. Słowackiego 4, z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie Sesji, sprawdzenie obecności  i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytkowej plebanii rzymskokatolickiej w Szebniach.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele pw. Przemienienia Pańskiego i św. Doroty w Trzcinicy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Jasła z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jaśle.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie partycypacji przez Gminę Jasło w kosztach pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jasło uczęszczających do niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie Miasta Jasła. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizacje zadania własnego Powiatu. 
 9. Uchwalenie budżetu Gminy Jasło na 2021 rok:
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  3. odczytanie opinii Komisji Rady,
  4. odczytanie stanowiska Wójta Gminy do opinii Komisji Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz przedstawienie autopoprawki,
  5. dyskusja nad projektem budżetu,
  6. głosowanie wniesionej propozycji autopoprawki Wójta,
  7. podjęcie uchwały.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasło  na lata 2021 – 2024:
  1. odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,
  3. odczytanie opinii Komisji Rady,
  4. przedstawienie autopoprawki Wójta,
  5. dyskusja,
  6. głosowanie wniesionej propozycji autopoprawki  Wójta,
  7. podjęcie uchwały
 11. Sprawy różne.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
 14. Wolne wnioski i zapytania.     
 15. Zakończenie.
Józef Dziedzic
Przewodniczący Rady Gminy Jasło

Zobacz również

Przypomnienie o starannym segregowaniu odpadów komunalnych na terenie Gminy Jasło

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Jasło na 2021 r.

Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska dla mieszkańców

Sprzedaż drewna w miejscowości Jareniówka

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym